Greetings & Say Hi

Happy Silent Day Nyepi 1941

Happy Silent Day Nyepi 1941